Úvod / Kuchyne - články / Akcie / Štatút súťaže o voucher

Štatút súťaže o voucher

Tento štatút súťaže Súťaž o voucher (ďalej ako „Štatút”) je dokumentom, ktorý záväzne upravuje pravidlá tejto súťaže na Facebookovom a Instagramovom profile spoločnosti DOMOSS Technika a.s., ktorá bude zverejnená na Facebookovom a Instagramovom profile Organizátora súťaže v termíne od 28.7. do 28.8.2022.

1. Organizátor súťaže

Organizátorom súťaže Súťaž o voucher je spoločnosť DOMOSS Technika a.s. so sídlom Bratislavská 11/a, 921 01 Piešťany, IČO: 36228389 zapísaná v Obchodnom registri Obvodného úradu v Trnave (v tomto texte ako „Organizátor”).

2. Doba a miesto konania súťaže

Súťaž prebieha v termíne od 28.7. do 28.8.2022 na Facebookovom a Instagramovom profile Organizátora.

3. Pravidlá účasti v súťaži

Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba spôsobilá na právne úkony v plnom rozsahu, ktorá dovŕšila vek 18 rokov s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, a ktorá má vytvorený užívateľský profil na Facebooku alebo Instagrame. Účasťou v súťaži dáva táto osoba Organizátorovi súhlas so všetkými nižšie uvedenými pravidlami a podmienkami súťaže Súťaž o voucher (ďalej ako „Účastník súťaže” alebo „Súťažiaci”), stanovenými týmto Štatútom. Organizátor si vyhradzuje právo neodovzdať alebo odobrať výhru v prípade, ak výherca nesplnil alebo porušil ktorékoľvek z ustanovení tohto Štatútu. Organizátor nehradí Účastníkovi súťaže žiadne náklady, ktoré mu vzniknú v súvislosti s výhrou alebo plnením podmienok tohto Štatútu. Organizátor nenesie zodpovednosť za prípadné škody vzniknuté v súvislosti s výhrou.

4. Priebeh súťaže

Súťaž o Voucher bude prebiehať na Facebookovom a Instagramovom profile Organizátora, kde sa potenciálni Účastníci môžu zapojiť do súťaže prostredníctvom vyplnenia kontaktného formulára priamo na sociálnej sieti Facebook alebo Instagram v konkrétne súťažné dni počas doby konania súťaže uvedenej v čl. 2 Štatútu.

5. Výhry

Účastníci súťaže súťažia o 2 x voucher v hodnote 150 €, ktorý si môžu uplatniť pri návrhu kuchyne alebo kúpeľne v kuchynských a kúpeľňových štúdiách DOMOSS.

6. Vyžrebovanie výhercov a odovzdanie výhier

Vyhodnotenie súťaže prebehne dňa 30.8.2022. Budú vyžrebovaní celkovo dvaja (2) výhercovia zo všetkých vyplnených formulárov na Facebookovom a Instagramovom profile Organizátora náhodným výberom prostredníctvom počítačového systému za prítomnosti povereného zástupcu Organizátora súťaže. Organizátor súťaže oznámi výhru každému výhercovi formou e-mailu. V prípade, ak výherca nebude reagovať na oznámenie Organizátora o výhre do desať (10) pracovných dní od jeho kontaktovania, a nebude kontaktovať Organizátora ohľadom prebratia výhry, nárok na výhru prepadá v prospech Organizátora súťaže bez toho, aby výhercovi vznikol nárok na akúkoľvek kompenzáciu zo strany Organizátora súťaže, a to aj v prípadoch, kedy sa výherca o výhre nedozvedel. Po odpovedi výhercu následne Organizátor odošle výhercovi voucher v elektronickej podobe formou e-mailu. V sporných prípadoch a ak je to možné, je výherca povinný na výzvu Organizátora súťaže preukázať svoju totožnosť platným dokladom totožnosti.

7. Zodpovednosť Organizátora súťaže

Na výhru nevzniká právny nárok. Výhru z tejto súťaže nie je možné podľa §845 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov súdne vymáhať ani žiadať inú protihodnotu alebo náhradu finančnej alebo nefinančnej povahy. Výmena výhry za akékoľvek peňažné alebo nepeňažné plnenie je vylúčená. Organizátor súťaže nehradí Účastníkom súťaže žiadne náklady, ktoré im týmto vzniknú v súvislosti s ich účasťou v súťaži. Nebezpečenstvo škody na výhre prechádza na výhercu okamihom jej prevzatia. Organizátor nenesie zodpovednosť za vadu/vady výhry, prípadne škody v súvislosti s užívaním výhry. Organizátor taktiež nezodpovedá za škody vzniknuté v súvislosti s neuplatnením, nevyzdvihnutím, neprijatím, zrieknutím sa, resp. nevyužitím výhry. Organizátor nie je zodpovedný za funkčnosť internetového pripojenia, ani za žiadne služby, ktoré neprevádzkuje sám alebo za pomoci spolupracujúcich tretích osôb.

8. Ochrana osobných údajov

Osobné údaje Účastníkov súťaže ako dotknutých osôb sú spracúvané Organizátorom podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) v znení neskorších predpisov (ďalej ako „Nariadenie GDPR”) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „Zákon o ochrane osobných údajov”).

Zapojením sa do súťaže dáva Účastník súťaže Organizátorovi svoj súhlas so spracovaním svojich osobných údajov na účely realizácie súťaže Súťaž o voucher, informovania o priebehu a výsledku súťaže Súťaž o voucher a s tým súvisiacej evidencie osobných údajov dotknutých osôb v informačnom systéme Organizátora ako prevádzkovateľa podľa Nariadenia GDPR. Na tieto účely sú Organizátorom súťaže ako prevádzkovateľom spracúvané osobné údaje dotknutých osôb v rozsahu: ID Súťažiaceho na Facebooku alebo Instagrame, meno a priezvisko, e-mailová adresa a telefónne číslo pre účely využitia výherného voucheru. Tento súhlas dotknutá osoba udeľuje po dobu trvania súťaže a odovzdania výhry, prípadne do písomného odvolania svojho súhlasu na spracúvanie osobných údajov. Osobné údaje dotknutých osôb budú vymazané najneskôr po ukončení súťaže Súťaž o voucher a odovzdaní výhry. Dotknutá osoba berie na vedomie, že súhlas so spracovaním osobných údajov môže kedykoľvek odvolať, a to písomným oznámením doručeným na adresu sídla Organizátora súťaže alebo e-mailom na e-mailovej adrese marketing@domoss.sk.

Organizátor nezamýšľa preniesť osobné údaje dotknutých osôb do tretích krajín ani do medzinárodných organizácií, ktoré nezaručujú primeranú ochranu osobných údajov. Spracúvanie osobných údajov Súťažiacich nie je realizované formou automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania.

Dotknutá osoba má právo žiadať od Organizátora prístup k informáciám o spracúvaní svojich osobných údajov, a to najmä:

a) zoznam osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

b) opravu nesprávnych a doplnenie neúplných osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

c) vymazanie osobných údajov, ak:

i. zanikol účel ich spracúvania,

ii. dotknutá osoba odvolala svoj súhlas na spracúvanie osobných údajov, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva a neexistuje iný právny základ pre spracúvanie,

iii. dotknutá osoba namieta spracúvanie svojich osobných údajov

iv. osobné údaje boli spracúvané nezákonne,

v. vyžaduje to zákonná povinnosť.

Dotknutá osoba má tiež nasledujúce práva:

a) odvolať udelený súhlas so spracúvaním osobných údajov,

b) požadovať obmedzenie spracúvania osobných údajov,

c) požadovať odovzdanie, resp. prenosnosť osobných údajov, ktoré poskytol Súťažiaci Organizátorovi v štruktúrovanom strojovo čitateľnom formáte, ktoré sú spracúvané automatizovaným spôsobom, a ktoré sú zároveň spracúvané na základe zmluvy alebo súhlasu,

d) podať sťažnosť dozornému orgánu, Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

e) podať návrh na začatie konania pred Úradom na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky podľa §100 Zákona o ochrane osobných údajov.

V ostatných prípadoch platia všeobecné podmienky spracovania osobných údajov Organizátora súťaže, ktoré sú zverejnené na webovom sídle Organizátora súťaže https://studiadomoss.sk/kuchyne-clanky/akcie/ochrana-osobnych-udajov 

 9. Osobitné ustanovenia

Organizátor súťaže si vyhradzuje právo rozhodovať o všetkých otázkach týkajúcich sa súťaže Súťaž o voucher podľa vlastného uváženia. Organizátor si vyhradzuje právo v odôvodnených prípadoch kedykoľvek, bez náhrady a jednostranne obmedziť, odložiť, prerušiť, zmeniť alebo zrušiť súťaž Súťaž o voucher a jej pravidlá uvedené v tomto Štatúte. Organizátor si vyhradzuje právo vylúčiť zo súťaže Súťaž o voucher každú osobu, ktorá porušuje pravidlá Facebooku alebo Instagramu a/alebo Štatút tejto súťaže, ako aj ktoréhokoľvek Súťažiaceho, ktorý realizuje svoju účasť v súťaži Súťaž o voucher konaním v rozpore s dobrými mravmi alebo s týmto Štatútom alebo so všeobecne záväznými právnymi predpismi, ktoré zahŕňa predovšetkým podvodné konanie ako napr. zapojenie sa do súťaže prostredníctvom automaticky naprogramovaných skriptov alebo softvérov a pod. V prípade vylúčenia Súťažiaceho zo súťaže zaniká jeho právo na výhry v súťaži Súťaž o voucher.

10. Záverečné ustanovenia

Tento Štatút nadobúda účinnosť dňom verejného vyhlásenia súťaže Súťaž o voucher na Facebookovom a Instagramovom profile Organizátora súťaže. Na právne vzťahy neupravené týmto Štatútom sa budú aplikovať príslušné ustanovenia zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, ktoré sú svojim obsahom a účelom najbližšie. V prípade akýchkoľvek sporov, ktoré vznikli v súvislosti s touto súťažou, sa jednotliví Účastníci súťaže a Organizátor zaväzujú, že ich budú riešiť vzájomnými rokovaniami a dohodou.

V Piešťanoch, dňa 25.7.2022

Máte záujem? Napíšte nám!

Vyberte preferované štúdio

  Chcem kontaktovať štúdio (povinné):

  Mám zájem o:


  osobných údajov

   Chcem kontaktovať štúdio (povinné):

   Mám zájem o:


   osobných údajov

    Mám zájem o:


    osobných údajov

     Chcem kontaktovať štúdio (povinné):

     Mám zájem o:


     osobných údajov

      Chcem kontaktovať štúdio (povinné):

      Mám zájem o:


      osobných údajov

      Odporučte svojim priateľom

      Pozrite sa späť na